1088 Budapest, Rákóczi út 5.; Tel: (36 1) 381 23 47; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.
Die Mitarbeiter des Institutes

 

Prof. Ferenc GLATZ, Direktor

Dr. György KOVÁCS, stv. Direktor (Verwaltung)

Dr. Attila PÓK, stv. Direktor (Wissenschaftlicher Bereich)

Prof. István NEMESKÜRTY, Professor

Prof. Károly MANHERZ, Professor

Prof. Zoltán SZÁSZ, Professor

Gudrun HORVÁTH, Sekretariat

Mária UGHI, Buchhaltung

Lilla KRÁSZ, Vertreterin der Stipendiaten

 

Publikationen der Mitarbeiter

 

Prof. Dr. Ferenc GLATZ

 

I. Selbständige Werke

1) Monografien

Wissenschaftspolitik um die Jahrtausendwende. Beispiel Ungarn. Bp., Akadémiai Kiadó, 1999. 142 p.

 

2) Redigiert und eingeführt von

a) Publikationen in der Reihe Magyarország az ezredfordulón. Statégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián [Ungarn zur Jahrtausendwende. Strategische Forschungen an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften]

A magyar nyelv az informatika korában. [Die ungarische Sprache im Zeitalter der Information] (Bevezetőt írta és szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 195 p.

A NATO és a magyar politika. [Die NATO und die ungarische Politik] (Bevezetőt írta és szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 214 p.

Magyarország településkörnyezete. [Die Siedlungsumgebung von Ungarn] (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 2000. 465 p.

Területfejlesztés és közigazgatásszervezés. (Megye, régió, kistérség) [Gebietsentwicklung und Verwaltungsorganisation. Kommitat, Region, Kleinregion] (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 2000. 245 p.

b) Publikationen in der Reihe Akadémiai Műhely [Akademische Werkstatt]

Közgyűlési előadások 1998 I–II. kötet. [Vorlesungen der Generalversammlung 1998. Bd. I–II.] (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 718 p.

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 1995–1998. [Antrittsreden an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften] III. kötet. (Szerk. és bevezető: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 2000. 415 p.

c) Publikationen in der Reihe Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok [Studien zur Sozial- und Kulturgeschichte]

Zsoldos Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., MTA Történettudományi Intézete, 1999. 210 p.

d) História Könyvtár sorozat

Kosáry Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848–1849-ben (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., História-MTA Történettudományi Intézete, 1999. 348 p.

 

Studien

Tézisek a magyar nyelvről [Thesen über die ungarische Sprache] pp. 13–15. In: A magyar nyelv az informatika korában. [Die ungarische Sprache im Zeitalter der Informatik] (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Új civil kutatási ágazat – védelmi politika pp. 9–10. [Eine neue Forschungsrichtung – Verteidigungspolitik] In: A NATO és a magyar politika [Die NATO und die ungarische Politik]. (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Rendszeresség a szervezetben, új látásmód a gondolkodásban. Előszó helyett. [Regelmäßigkeit in der Organisation, eine neue Sichtweise im Denken. Anstatt eines Vorwortes] pp. 11–13. In: Közgyűlési előadások 1998. I. kötet. (Szerk.: Glatz Ferenc). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Trianon évfordulóján. [Am Jahrestag von Trianon] pp. 174–182. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára (Szerk.: Kiss András, Kovács Kis György, Pozsony Ferenc). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1999.

A diákkör a kutatói életelvek kialakulásának műhelye. [Der Studentenzirkel als Werkstatt der Herausbildung der Lebensprinzipien eines Forschers.] a Diáktudós (Az Országos Tudományos Diákköri Tanács időszaki kiadványa), 1999. XIII. évf. 1–2. sz. pp. 366–368.

A tudomány hatalmi tényező. Glatz Ferenc megnyitója; Az akadémiai díjak új rendszere; Nyitott Akadémia. [Wissenschaft als Machtsfaktor. Eröffnungsrede von Ferenc Glatz. Das neue System der Akademienpreise. Offene Akademie.] Akadémia, 1999/4. pp. 2–8.; 20–23.; 36–38.

Az ezredforduló kihívásai és a magyar történettudomány. [Herausforderungen der Jahrtausendwende und die ungarische Geschichtswissenschaft]. pp. 179–186. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére (Főszerk.: Gergely Jenő). Bp., ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 2000.

Nemzeti és egyetemes történelem. [Nationale und universelle Geschichte] pp. 215–224. In: Nemeskürty István köszöntése. Hommage à Tanár Úr (Szerk.: Koltay Gábor). Bp., Szabad Tér, 2000.

Fizikáról, fizikusokról tegnap és ma. [Über die Physik und die Physiker gestern und heute] pp. 7–9. In: Fizikai tudományok az ezredfordulón. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok (Szerk.: Nagy Károly). Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 2000.

Magyar Tudomány Napja. Ünnepélyes megnyitó az MTA-n. Magyar Tudomány, 2000/1.

Az európai történelem kérdőjelei. [Fragezeichen der europäischen Geschichte] História, 2000/2. pp. 3–9.

Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón.[Agrarreform und Gesellschaftsreform an der Jahrhundertwende] História, 2000/3. pp. 8–14.

A tudománypolitika céljai. [Ziele der Wissenschaftspolitik] Ezredforduló, 2000/1. pp. 13–18.

Az új történetírásról [Über die neue Geschichtsschreibung.] pp. 174–182. In: Diotima Heller Ágnes 70. születésnapjára. (Szerk.: Kardos András, Radnóti Sándor, Vajda Mihály). Bp., Osiris–Gondolat. 1999.

A mai Magyarország kortörténelme [Zeitgeschichte des heutigen Ungarns] pp. 11–12. In:László Ágnes: Vallomások könyve (Arcképcsarnok II). Bp., PanPress, 1999.

Történetírás az ezredforduló kihívásai közepette. Egy évtizedes beszélgetéssorozat folytatása [Geschichtsschreibung inmitten der Herausforderungen der Jahrtausendwende. Fortsetzung einer Dialogreihe] pp. 112–121. In: Hommage à Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal (Szerk.: Jacqueline Cherruault-Serper, Kende Péter, Litván György, Papp Gábor, Jacques Rupnik, Széchenyi Ágnes). Bp., Világosság Alapítvány, 1999.

Tézisek a kisebbségi kérdésről [Thesen über die Minderheitenfrage] pp. 113–116. In: Alkotás a társadalomtudományok határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére (Szerk. biz.: Dr. Horváth Imre, Kígyósi Attila, Dr. Vass Lucia). Bp., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1999.

Tudomány a 21. században [Wissenschaft im 21. Jahrhundert] pp. 9–16. In: Huszonegy tudós a huszonegyedik századról (Szerk.: Erdélyi András). Bp., Tertia Kiadó, 1999.

Science in the 21st Century. Introduction pp. 9–17. In: Twenty-One Scientists On The Twenty-First Century. Interviews (Ed.: András Erdélyi). Bp., Tertia, 1999.

Támogatott kutatóhelyek és tudománypolitika [Geförderte Forschungsstellen und Wissenschaftspolitik] pp. 11–16. In: Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatóhelyek, tudományos eredmények 1996–1998 (Szerk.: Dohy János, Halász Béla, Hunyady György, Medzihradszky Kálmán, Paál Huba, Standeisky Éva). Bp., MMTA, 1999.

Kölcsönös nyíltsággal a közös múltról [Mit gegenseitiger Offenheit über die gemeinsame Vergangenheit] pp. 326–335. In: Magyar megfontolások a Soáról (Szerk.: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László). Bp. – Pannonhalma, Balassi Kiadó–Magyar Pax Romana Fórum – Pannonhalmi Főapátság, 1999.

Ezredforduló – magyarokkal. Beszélgetés Glatz Ferenccel, az Akadémia elnökével [Jahrtausendwende – mit Ungarn] pp. 33–37. In: Kincses Kalendárium a 2000-es esztendőre (Főszerk.: Annus József). Bp., Cental Kft. 1999.

Tragikus nemzetszemlélet? [Eine tragische Anschauung über die Nation?] pp. 9–19. In: Van és legyen a jogban. Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára. Jog és Jogtudomány, az MTA Jogtudományi Intézetének sorozata (Sorozatszerkesztő: Lamm Vanda). Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó-MTA Jogtudományi Intézete, 1999.

A XX. század az 1945. utáni történetírásban. [Das 20. Jahrhundert in der Geschichtsschreibung nach 1945] Múltunk, 1999/2. pp. 223–230.

A bor. In: Kertgazdaság, 1999. 31. évf. 1. sz. 128. p.

„Az Akadémia nem pecsétrakó intézmény". [Die Akademie ist keine Institution für Siegelablegung] Hidrológiai Közölöny, 1999/1. január-február

Elfogultságaim Fejtő Ferencről. [Meine Voreingenommenheiten über Ferenc Fejtő] Kritika, 1999. augusztus

Helyünk a jövő Európájában.[Unser Platz in Europa der Zukunft] Európai Szemle, 1999/3. ősz pp. 15–18.

Tudomány a 21. században [Wissenschaft im 21. Jahrhundert] (Megnyitó előadás a Tudomány I. Világkonferenciáján). Fizikai Szemle, 1999/8. pp. 283–284.

Új szintézis. [Eine neue Synthese] Ezredforduló, 1999/3. pp. 32–35.

Elképzelések a jövőről [Zukunftsvisionen] (Az MTA elnöki program az 1999–2000. évre). Akadémia, 1999/3. ősz pp. 20–25.

Üzemzavarok közgondolkodásunkban. [Störungen im allgemeinen Denken] História, 1999/4. p. 14.

Természetismeret – társadalomismeret. [Naturkunde – Gesellschaftskunde] História, 1999/5–6. pp. 3. és 12.

Szakály Ferenc sírjánál; Tabuk ellen, a tévedés szabadságának védelmében. [Am Grab von Ferenc Szakály. Gegen Tabus in der Verteidigung der Freiheit des Irrens] História, 1999/8. 4 p., 29 p.

Az ezeréves magyar államról. [Über den tausendjährigen ungarischen Staat] História, 1999/9–10. pp. 3–4.

Köztestület, kutatásszervezet, gondolatcsere. [Öffentliches Gremium, Forschungsorganisation, Gedankenaustausch] In: Köztestületi tagok 1999. Bp., MTA Kutatásszervezési Intézet, 2000.

Magyar Tudomány Napja. Ünnepélyes megnyitó az MTA-n. Magyar Tudomány, 2000/1.

A kutatásfinanszírozás alapelvei. [Grundsätze der Forschungsfinanzierung] Magyar Tudomány, 2000/3. pp. 257–268.

Magyar Tudomány Napja. Ünnepélyes megnyitó az MTA-n. Fizikai Szemle, 2000/1. 2. p

Glatz Ferenc a kisebbségi kérdésről. [Ferenc Glatz über die Minderheitenfrage] Magyar Égtájak, 2000/1. pp. 2–3.

Európai identitás és integráció. [Europäische Identität und Integration] Világgazdaság, 2000. február 24. 12 p.

Vadászat és természetgazdálkodás. [Jagd und Naturwirtschaft] História, 2000/1. 28.

A tudománypolitika céljai. [Ziele der Wissenschaftspolitik] Ezredforduló, 2000/1. pp. 13–18.

A XXI. század tudománya. [Die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts] Népszabadság, 1999. június 26.

A magyar tudomány helyzetéről. [Über die Situation der ungarischen Wissenschaft] pp. 1–2. Napi Magyarország, 1999. július 6.

 

Interviews

Könyv és társadalom. Glatz Ferenc a frankfurti könyvvásárról [Buch und Gesellschaft. Ferenc Glatz über die Frankfurter Buchmesse] (Hovanyecz László interjúja). Népszabadság, 1999. október 30.

Tisztújítás az Akadémián. Glatz Ferenc újra elnök [Beamtenneuwahlen der Akademie. Ferenc Glatz erneut zum Präsidenten gewählt] (Rozgics Mária interjúja). Napi Magyarország, 1999. május 5.

A nemzeti műveltség karbantartói. Glatz Ferenc, az Akadémia elnöke a politikai elit és a

helyi értelmiség szerepéről [Erhalter der nationalen Bildung. Ferenc Glatz, Präsident der Akademie über die Rolle der politischen Elite und der lokalen Intelligenz] (G. Bálint Péter interjúja). Hajdú-Bihari Napló, 1999. június 19.

Európának még nincs humánstratégiája – állítja Glatz Ferenc, az MTA elnöke [Europa hat noch keine Humanstrategie – behauptet Ferenc Glatz, Präsident der UAW] (Szabó Iréne interjúja). Népszava, 1999. június 25. pp. 1., 6.

A tudomány a jövő század küszöbén [Die Wissenschaft an der Schwelle des nächsten Jahrhunderts] (Lovass Ildikó interjúja). Szabad Föld, 1999. június 29.

„Az alapállásom: kétszer mérj, egyszer vágj" [Meine Grundstellung ist: ‘zweimal messen und einmal schneiden’]. Négyszemközt Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével (László Ágnes interjúja), Magyar Hírlap, 1999. június 26.

Nyitott tudomány és kulturális sokszínűség. Glatz Ferenc a tőke és a kutatás kapcsolatáról, a kitörési pontokról és a világkonferencia üzenetéről [Offene Wissenschaft und kulturelle Vielfalt. Ferenc Glatz über die Beziehung des Kapitals und der Forschung, die Ausbruchspunkte und die Nachricht der Weltkonferenz] (Hankó Ildikó interjúja). Magyar Nemzet, 1999. július 10.

A tehetség és az ész az adu [Das Talent und der Verstand sind die Trümpfe] (–mgy–). Zalai Hírlap, 1999. szeptember 3.

Nagymozgás [Gehirnbewegung] (Sólyom Balázs interjúja). Cash Flow, 1999. 10. szám

Tudomány, határok nélkül. Glatz Ferenc az Akadémia elnöke a régiók szerepéről [Wissenschaft ohne Grenzen. Ferenc Glatz, Präsident der UAW über die Rolle der Regionen] (Sz. G. interjúja). Déli Hírlap, 1999. november 18.

Él-e Széchenyi szelleme? Anyanyelvi modernizáció – társadalmi modernizáció. Beszélgetés Glatz Ferenccel, az Akadémia elnökével [Ist der Geist von Széchenyi noch lebendig? – Gesellschaftliche Modernisation] (Balázs Géza interjúja). Édes Anyanyelvünk, 2000. január XXII. évf. 1. szám

A tudósok a pártpolitika eluralkodásától tartanak – állítja Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke [Die Wissenschaftler befürchten die Vorherrschaft der Parteipolitik] (Szabó Iréne interjúja). Népszava, 2000. március 13.

Békében élni önmagunkkal [Im Frieden mit uns selbst leben] (László Ágnes interjúja). Találkozások, 4. évf. 2000. 2. sz. március

 

Dr. Attila PÓK

 

Lukács György ifjúkori budapesti műhelyeiről. [Über die Werkstätte von György Lukács in Budapest] Európai Szemle, 1999/3. 137–145.

A javíthatatlan girondisták. [Die unverbesserlichen Girondisten] Világosság, 1999/3. 47–54.

Republikanismus und fortschrittliche Politik in Ungarn. In: Helmut Reinalter (Hrsg.), Republikbegriff und Republiken seit dem 18. Jahrhundert im europäischen Vergleich. Peter Lang, 1999. 239–247.

Atonement and Sacrifice: Scapegoats in Modern Eastern and Central Europe.East European Quarterly, XXXII, No. 4. January 1999. 531–548.

The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. (Ed. Attila Pók) Astra Press, 1999, 252.

British Manual on Hungary in 1944. In: Attila Pók (ed.), The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occasion of her 75th Birthday. Astra Press, 1999, 201–209.

Institutionelle Grundlagen und Zielsetzungen der Südosteuropaforschung in Ungarn und in den Verenigten Staaten. In: Horst Förster (Hrg.), Südosteuropaforschung heute – Bilanz und Perspektiven. Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, 1999, 11–19.

 

Prof. Dr. Károly MANHERZ

 

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 15. (Hrsg.) Bp., Mikszáth Kiadó, 1999. 155 S.

Ungarndeutsches Archiv 2. (Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn)–Texte zur Geschichte der Deutschen in Ungarn. (Hrsg.) ELTE Germanistisches Institut–Budapest 1999. 158 S.

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 16.(Hrsg.) Bp., Mikszáth Kiadó, 2000. 180 S.

Volkstrachten der Ungarndeutschen. Germanistisches Institut und Pytheas Verlag. Bp., 2000. 155 S.

A magyarországi németek és népi kultúrájuk [Die Volkskultur der Deutschen in Ungarn]. Kutatástörténeti vázlat [Wissenschaftsgeschichtlicher Überblick]. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. [Das lange 19. und das kurze 20. Jahrhundert. Festschrift für Ferenc Pölöskei]. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék. Bp., 2000. 313–334. ff.

 

Dr. Zoltán SZÁSZ

 

A magyar közvélemény és a Habsburg-monarchia Balkán politikája a XIX. század 70-es éveiben. [Die ungarische öffentliche Meinung und die Balkan-Politik der Habsburg-Monarchie in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts] In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1999. pp. 564–569.

Tévutak keresése. Áttelepítési tervek a magyar–román konfliktus feloldására 1940 táján. [Auf der Suche nach Irrwegen. Umsiedlungspläne zur Lösung des ungarisch-deutschen Konflikts um 1940] História, 1999/8. pp. 17–19.

A románok az első ezredfordulón – kétszer. [Die Rumänen an der ersten Jahrtausendwende – zweimal] História, 1999/9–10. pp. 45–46.

A nemzetiségek és a magyar forradalom. [Die Nationalitäten und die ungarische Revolution] História, 1999/3. pp. 15–17.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 1914–1916 [Dokumente zur Geschichte der Nationalitätenfrage im Zeitalter des Dualismus 1914–1916.] VII. k. Szerk.: Kemény Gábor–Szarka László–Szász Zoltán. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1999, 810 p.

Modernizációs kísérletek a 20. századi Magyarországon. [Modernisierungsversuche in Ungarn im 20. Jahrhundert] In: Politika, gazdaság és társadalom a 20. századi magyar történelemben. I. Szerk.: Püski Levente. Debrecen, 1999. 10–17 p.

A nemzetiségek és az 1848-as magyar forradalom.[Die Nationalitäten und die ungarische Revolution] In: Közgyűlési előadások, I–II. 1998. (Szerk.: Glatz Ferenc.) MTA, Bp., 1999. I. kötet, 87–95 p.